Linkedin

Telefon

E-mail

Kontakt

Warunki Gwarancji

 1. Towar sprzedawany jest dla celów związanych z działalnością gospodarczą Nabywcy. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru jest wyłączona (Art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).
 2. Gwarant - Dostawca Electrons Mateusz Lisik, gwarantuje, że dostarczone produkty będą charakteryzować się wysoką jakością i będą działać bez zakłóceń, o ile będą stosowane zgodnie z instrukcją obsługi oraz odpowiednio utrzymywane.
 3. Produkty dostarczone przez Gwaranta objęte są gwarancją jakości na okres 24-36 miesięcy  (w zależności od modelu), licząc od daty wystawienia dokumentu księgowego, pod warunkiem, że zostaną one używane zgodnie z instrukcją obsługi oraz odpowiednio konserwowane.
 4. Gwarant zapewnia, że w przypadku wystąpienia niesprawności w dostarczonych produktach wynikających z wad montażowych lub przedwczesnego zużycia elementów w okresie gwarancji, zostaną one naprawione bezpłatnie.
 5. Gwarancja jakości nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, a także wynikających z nieprawidłowej eksploatacji, takich jak przekroczenie dopuszczalnych zakresów napięć wejściowych, użytkowanie poza dopuszczalnymi warunkami temperatury pracy, wilgotności, wibracji oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przechowywaniem, nieprawidłowym użyciem lub zdarzeniami losowymi. Zwracamy uwagę, że unikanie powyższych uszkodzeń zapewni długą i bezawaryjną pracę urządzeń i pomoże uniknąć zbędnych kosztów związanych z naprawami, które nie są objęte gwarancją.
 6. W przypadku uszkodzenia produktu przez klienta w trakcie okresu gwarancji, naprawa będzie możliwa po uprzednim uzgodnieniu kosztów z klientem (Nabywcą) i zostanie wykonana w trybie pogwarancyjnym.
 7. Po otrzymaniu produktów, Nabywca jest zobowiązany do natychmiastowego sprawdzenia ich jakości oraz właściwego działania. Jeśli zostaną zauważone jakiekolwiek wady, Nabywca powinien niezwłocznie powiadomić Gwaranta na piśmie w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania produktów.
 8. Poniżej przedstawione są warunki przekazania produktów na reklamację: 
  1. Nabywca musi dostarczyć niesprawny produkt do siedziby Gwaranta, zalecane jest używanie oryginalnego opakowania fabrycznego podczas transportu. W przypadku braku oryginalnego opakowania fabrycznego, Nabywca musi dostarczyć reklamowany towar do naprawy w sposób zapewniający bezpieczny transport. Koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem oraz innymi ryzykami związanymi z transportem, ponosi Nabywca.
  2. Podczas zwrotu produktów, Nabywca powinien dołączyć pisemny opis wady, kontakt Nabywcy oraz adres zwrotny.  
 9. Gwarant ma prawo do decydowania, czy w przypadku wad montażowych lub przedwczesnego zużycia, produkty i ich komponenty zostaną naprawione lub wymienione.
 10. Gwarant zobowiązuje się do szybkiego usunięcia wad, jeśli zgłoszenia reklamacyjne dotyczące gwarancji są uzasadnione. W przypadku wymiany części lub całości sprzętu na nowy, okres gwarancji biegnie nie naliczany jest od nowa. 
 11. Uszkodzone produkty należy przesłać na swój koszt do serwisu Gwaranta.Adres do wysyłki: Electrons, ul. Kordeckiego 41, 98-400 Wieruszów 
 12. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty i uszczerbki wynikające z braku możliwości korzystania z urządzenia podczas procesu naprawczego.
 13. U Gwaranta istnieje możliwość płatnego serwisowania produktów, które przekroczyły okres gwarancji. W przypadku takiej naprawy, klient otrzymuje 12-miesięczną gwarancję na wymienione podzespoły od daty naprawy, z zastrzeżeniem wcześniejszego kontaktu z Gwarantem.
 14. Gwarant zastrzega sobie możliwość wymiany uszkodzonego podzespołu na podzespoły innej marki, producenta lub typu, o podobnych lub lepszych parametrach technicznych.
 15. Gwarant nie jest odpowiedzialny za ewentualną utratę danych z dysku twardego lub innego nośnika danych, który znajdował się w sprzęcie, który jest poddawany reklamacji lub naprawie poza okresem gwarancji.
 16.  Jeśli numer seryjny (lub naklejka Electrons) zostanie uszkodzona, usunięta lub zamazana, to gwarancja przestaje obowiązywać. Numer seryjny jest ważnym elementem sprzętu i nie może zostać usunięty lub zniszczony.
 17. W przypadku  naprawy poza okresem gwarancyjnym, Gwarant ma prawo do zmiany pierwotnej wyceny kosztu naprawy w przypadku, gdy po pierwszej naprawie produkt nadal wymaga kolejnych działań serwisowych. Ostateczna decyzja dotycząca zaakceptowania drugiej wyceny pozostaje po stronie klienta.
 18. Przed przesłaniem sprzętu komputerowego do serwisu, Nabywca musi usunąć hasło BIOS-u i hasła logowania do systemu operacyjnego lub udostępnić te hasła Gwarantowi.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy na czas trwania współpracy, jak również przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją umowy.
  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku).
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, czyli Electrons Mateusz Lisik (adres siedziby: ul. ks. Augustyna Kordeckiego 41, 98-400 Wieruszów);NIP 9970068173, REGON 100590694, adres poczty elektronicznej: info@electrons.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 663137219
 3. Kupujący ma prawo do uzyskania informacji o swoich danych osobowych oraz do korekty, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Kupujący ma również prawo do przeniesienia swoich danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 4. Aby umożliwić realizację Umów Sprzedaży/Dostawy i/lub Serwisowej, Administrator może korzystać z usług zewnętrznych podmiotów, takich jak dostawcy rozwiązań technicznych, informatycznych i organizacyjnych, kurierzy lub podmioty obsługujące płatności. Administrator korzysta tylko z usług podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby spełnić wymagania RODO i chronić prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych i tylko w minimalnym zakresie wymaganym do osiągnięcia tego celu.
 5. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży/dostawy i/lub serwisowej oraz do wypełnienia zamówienia. Następnie, dane będą przechowywane przez okres wymagany dla przedawnienia roszczeń. Przechowywanie danych przez Sprzedawcę przez dłuższy okres będzie miało miejsce jedynie w przypadku, gdy jest to wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, takie jak wymóg przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas.
 6. Dane osobowe nie zostaną przekazane do krajów trzecich ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.